Zděné konstrukce

Na trhu je v současné době k dispozici mnoho druhů cihel, tvárnic a bloků určených pro zdění. Pro výrobu se v současnosti nejvíce používá hlína, plynosilikát a různé druhy betonových směsí. V minulosti byly velké problémy se zdravotně závadnými příměsemi ve složení plynosilikátových a betonových tvárnic jako jsou např. teplárenské popílky. Tyto příměsi se do tvárnic přidávají stále, ale díky moderním technologiím udávají výrobci jejich zdravotní nezávadnost.

undefined

Cihly dnes, většinou nejvíce používané cihelné tvárnice jsou vyrobeny z hlíny tj. čistě přírodního materiálu s vyváženými stavebně fyzikálními vlastnostmi, ověřenými v čase. Cenová hladina a značka tvárnic určuje většinou i jejich kvalitu. Ta se kromě tabulkových hodnot tepelných a zvukových vlastností vyznačuje rozměrovou přesností a křehkostí při zpracování. Vývoj zazubení a děrování tvárnic a stálé zvyšování tepelného odporu vyšším podílem pórů vede ke snižování pevnosti cihel, která zvyšuje riziko vzniku vlasových trhlin v omítce v místech styčných i ložných spár způsobené smršťováním. Proto je nutné z technických listů dodržet přesné postupy a použít doporučené materiály při realizaci omítek na cihelné tvárnice.

Technologie zdění má v současné době také několik možností. Jedná se především o klasické, pomocí různých druhů malt. Velice rozšířené je tzv. suché zdění, které je založeno na speciální konstrukci tvárnic. Poslední novinkou je použití speciálních lepidel a pěn pro lepení tzv. přesných tvárnic. Při této technologii je nutné při kladení jednotlivých tvárnic dodržet speciální postup tzv. spouštění tzn. tvárnice se nesmí posouvat, lepící hmota by se stáhla do komor na nedošlo by ke spojení. Bohužel tyto nové metody nejsou ověřeny časem a je možné, že se prokáže, že to nakonec nebyl až tak dobrý nápad.

Při zdění odvodového izolačního zdiva je doporučeno používat pouze výrobcem dodávané tvarovky a spojovací malty. V opačném případě nemusí být dosaženo deklarovaného tepelného odporu obvodové konstrukce. Výšky podlaží, otvorů a parapetů je dobré přizpůsobit výrobním rozměrům cihelných bloků, případně výškám vyrovnávacích tvárnic. Zcela nevhodné jsou dozdívané části např. z plných cihel či kombinace různých materiálů. Pomocí speciálních programů od výrobce lze jednoduše zpracovat kalkulaci, včetně počtu doplňkových cihel. Dále výrobci většinou zdarma zajišťují při odběru celého systému zpracování povinného průkazu energetické náročnosti.

Při zdění nosných zdí je důležité přesné založení první řady jak prostorové, tak výškové. Při přesném zdění (broušené cihly) se využívá speciální malty a nivelačního přístroje pro založení první vrstvy cihel. U některých systémů nabízejí tuto službu výrobci prostřednictvím svých obchodních zástupců zdarma. Při zdění dalších řad je dobré kontrolovat jejich průběžnou výšku a tím hlídat projektem navržené výšky podlaží a překladů. undefinedV případě atypických výšek používat vyrovnávací tvárnice od výrobce zdícího systému. Nad typovými velikostmi otvorů se doporučuje osazovat systémové překlady. U větších rozměrů je nutné si zajistit výpočet statika. Viz. samostatná kapitola článek Překlady >>>.


Při  zdění zvukově-izolačního zdiva nepoužívat jiné než výrobcem doporučené tvarovky a spojovací malty. Při rozvodech instalací se držet předpisů výrobce, s ohledem na hloubky, počty a trasy drážek ve zdivu. Specifikováno je např. i založení zvukově-izolačního zdiva na  těžký asfaltový pás a provedení napojení na svislé stěny a stropy pomocí akustické izolace. Novinkou jsou nepálené hliněné cihly, které kromě dobrých akustických vlastností mají dobré akumulační vlastnosti a dokáží dobře vyrovnávat vlhkost.

U založení příček dejte pozor na velikost místností zejména koupelen, rozměr prostoru je nutné počítat s dostatečnou rezervou pro omítky, příp. obklad s lepidlem. Při zakládání zděných příček na stropní konstrukci je nutné si prověřit její stav a statický návrh viz. Stropní konstrukce >>>

 Při klasickém zdění nesmí teplota klesnout pod +5°C. Při nižších teplotách je nutné použít speciální postupy a přísady. Novinkou pro zdění při nižších teplotách je použití broušených cihel lepených PUR pěnou (poznámka viz. výše). Ale pozor, celý systém nelze nikdy sestavit pouze lepením, detaily je nutné ještě stále řešit pomocí malt, kde platí požadavek na minimální teplotu +5°C. Komůrkové cihly je dobré chránit před provlhnutím, zakrytím vrchních řad tak, aby se vyplavováním nevytvářely na povrchu výkvěty.

 

 

Související články:

- stropní konstrukce >>>
- překlady >>>
- zvukové izolace >>>