Na co si dát pozor při realizaci betonových konstrukcí ...

Při použití čerstvého betonu si prověřte a kontrolujte na dodacích listech označení, zda dodávka odpovídá projektové dokumentaci. Kvalita čerstvého betonu je znatelná např. dle konzistence, barvy a zejména rychlosti tuhnutí (do 24hod by měla být hmota tuhá, ošetřování betonu se obvykle provádí po dobu 72 hodin a do 28 dnů pak beton nabírá svou předepsanou pevnost) Dle potřeby se do směsi přidávají urychlovače případně zpomalovače tuhnutí. Nové značení betonu a požadavky na vlastnosti a výrobu stanovuje ČSN EN 206-1.

Před betonáží zkontrolujte profily, rozložení, tvary a uložení ocelové výztuže dle projektové dokumentace, zejména jejich vzdálenosti od podkladů (vložené distanční podložky apod.). Pro dosažení požadované soudržnosti musí být kolem výztuže dostatečný prostor pro obalení betonem. Dále kontrolujte projektem předepsané napojení výztuže svarem nebo přesahem, zejména u KARI sítí a u výztuže ve věncích. Pozor na svařování ocelové výztuže tvářené za studena. V konstrukci před betonáží musí být na přesných místech ochráněny prostupy a uloženy protahovatelné chráničky pro instalace.

Pozor na betonáž při teplotách pod +5°C, nutno použít speciální přísady, povrch na který se betonuje musí mít teplotu min. +5°C a po betonáži se musí prostor zateplit. Teplotu min. +5°C je potřeba udržet i po uložení do konstrukce po dobu min. 24 hod. Během 3 až 10 dnů dle typu betonu nesmí dojít k opakovanému zmrazování a rozmrazování tak, aby beton mohl dosáhnout zmrazovací pevnosti (částečná odolnost vůči zmrazovacím cyklům). Pokud beton dosáhne teploty nižší než +5°C proces hydratace cementu zpomaluje, beton tuhne pomaleji a při teplotě pod 0°C již tuhnutí neprobíhá vůbec. Při zamrznutí ledové krystaly naruší nevytvrdlou strukturu cementového tmelu a tím dojde k nenávratnému poklesu pevnosti. Jelikož beton při hydrataci vytváří vlastní teplo, řeší se chvilkové poklesy teplot zakrytím vhodným izolantem např. geotextilií.  Při teplotě prostředí pod +5°C se nesmí beton kropit vodou a je třeba i zabránit působení deště a sněhu. Naopak při vysokých teplotách a na slunci je nutné zabránit odpařování vody přikrytím, příp. beton zavlažovat. Betonová směs se zvyšující se teplotou má rychlejší náběh pevnosti, což přináší riziko vzniku trhlin. Při nevhodných podmínkách je dobré také zvýšit třídu pevnosti betonu.

Při betonáži stropu kontrolujte podpěry, které musí většinou unést nejen stropní nosníky s vložkami, ale i betonovou směs. Než stropní deska nabude navrženou nosnost přenášejí většinou podpěry i zatížení pracovníků a materiálu při výstavbě dalšího podlaží. 

Jednotlivé celky je dobré betonovat bez přerušení. Stropní dílcové konstrukce se betonují v pruzích, ve směru nosníků. V případě nutnosti přerušení betonáže je nutné, aby místo „pracovní spáru“ doporučil projektant, resp. statik. U vodonepropustného betonu musí být pracovní spára a prostupy speciálně upraveny. Vodonepropustnost betonu uvádí hloubku průsaku tlakovou vodou, která je závislá zejména na statickém návrhu tloušťky konstrukce a množství výztuže.

Současná hromadná bytová výstavba v maximální míře využívá konstrukce z monolitického betonu, který nahradil původní nevyhovující panelovou výstavbu. Na trhu existuje i mnoho konstrukčních systémů pro individuální výstavbu využívající principu ztraceného bednění. Jedná se relativně o levnou a rychlou variantu výstavby. Nevýhodou u špatně zvoleného systému jsou pak omezení na dodatečné dispoziční změny, úpravy rozvodů apod. Současně se stále spekuluje se i o vlivu železobetonové konstrukce a difúzních vlastností realizovaných skladeb na vnitřní klima obytných místností.

I u typových staveb dodávaných na klíč se můžete setkat s fatálními chybami. Fotografie ukazuje chybu, která vnikla klientskou změnou spočívající ve zvětšení tloušťky tepelné izolace u dělící stěny mezi garáží a domem. Uložení typové výztuže stropu pak nedosahovalo na nosné stěny, ale pouze na tepelnou izolaci. Realizace byla na štěstí před betonáží zákrokem technického dozoru investora přerušena.

Související články:

- ocelové konstrukce >>>
- stropní konstrukce >>>
- překlady >>>

 

 

Hlášky, které nepřekvapí ...

          PANE, VY Z TOHO SNAD CHCETE POSTAVIT ATOMOVÝ KRYT !!!