Dřevěné konstrukce

U dřevostaveb dodávaných na klíč se můžete setkat s různými technologiemi a principy skladeb obvodových a střešních plášťů. Jelikož se většinou jedná o poměrně nové technologie, je dobré si systém minimálně prověřit na několika realizacích, případně referencích provádějící firmy. Vzhledem k pozitivní představě o rychlé, levné a ekologické výstavbě, je nutné poznamenat, že se současně jedná o technologie s vysokým požadavkem na odbornost a preciznost, v opačném případě může dojít k omezení životnosti celé dřevostavby. Výsledná kvalita však závisí i na projektové přípravě a na správném užívání stavby.

Systémy resp. konkrétní skladby obvodových a střešních plášťů jsou totiž navrhovány a počítány jako difúzně uzavřené nebo otevřené a jejich náhodné úpravy stavební firmou dle dostupných materiálů v nejbližších stavebninách může mít fatální následky. Ve skladbách je proto nutné dodržovat přesné zásady a materiálovou kompatibilitu, nejlépe certifikovanou jedním výrobcem. Důležitá je např. realizace správných šířek mezer v provětrávaných fasádách, vytvoření instalačních mezer v interiéru a zajištění plovoucího kotvení oken.

Stále je nutné mít na paměti, že se jedná o dřevěné konstrukce, a proto není dobré podceňovat klimatické podmínky při výstavbě, zejména pokud se jedná o zabudovanou vlhkost v konstrukcích. Při použití desek na fasádu příp. sokl, je nutné si od výrobce vyžádat certifikaci/odzkoušení pro konkrétní použití, včetně záruky. Ne všechny nabízené materiály jsou svým složením a konstrukcí vhodné do exteriéru nebo na extrémně namáhaná místa, jak jsou sokly, terasy, jižní fasády, příp. na objekty v horských oblastech. Není na škodu, si při výběru  prohlédnout nějakou realizovanou referenční stavbu.

Při použití dřeva na stavbě jako např. na krovy je dobré si zkontrolovat kvalitu a vlhkost dodaného nového dřeva. Jde zejména o rovinnost, sukovitost a vlhkost do 18%. (ukazuje se, že dřevo o vlhkosti do 20% je biologicky nenapadnutelné). Dle projektu si ověřte i profily jednotlivých prvků.

Veškeré prvky musejí být opatřeny ochrannými nátěry, zejména u zabudovaných je vhodné aplikovat fungicidní přípravky tlakově přímo u dodavatele. Můžete zvolit pro kontrolu barevné nátěry u přiznaných prvků v interiéru volte raději bezbarvé s doložením prohlášení od dodavatele. Většinou se i dle cenové hladiny přípravku dá rozlišit jeho životnost a působnost. Záruka na provedené aplikace má být min. 10 let s podmínkou, že do konstrukce nevnikne voda. Účinnost prostředků pak bývá min. 30 let. 

Na fasády lze bez ošetření použít  pouze odolné dřeviny, které si díky svým vlastnostem vytvářejí přirozenou fungicidní ochranu, jedná se např. o červený cedr nebo modřín. Pozor ale na postupnou a přirozenou patinaci těchto dřevin, která nemusí být vždy v souladu s Vaší představou či původním vzhledem.

Při využití nosných dřevěných prvků v interiéru bývá v požárním posouzení stavby stanoven požadavek na požární nátěr těchto konstrukcí. Nátěr může aplikovat pouze odborně způsobilá osoba, která Vám po aplikaci předá protokol o provedení, ve kterém je zejména uveden nátěrový materiál, původní a výsledná požární odolnost prvku a životnost nátěru. Požární odolnost dřevěných konstrukcí snižuje použití nehoblovaných prvků. Pro dřevostavby se proto v dnešní době využívájí už jen strojně vyráběné konstukční hranoly (KVH) příp. panely (KLH). Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných konstrukcí se řídí ČSN 73 1702.

U dřevěných konstrukcí se používají různé tesařské spoje, jejichž provedení často bývá nejen otázkou zručnosti, ale i umění. Způsob vazby závisí na druhu namáhání, poloze prvků a směru vláken. Spojovacími prvky jsou buď historické dřevěné kolíky nebo novodobé šrouby, svorníky apod. Nově jsou používány vruty HPM s frézujícím závitem nebo konvexní hřebíky, které jsou odolné i proti vichřici a nevyžadují předvrtání otvoru. Přesné provedení spojů vychází z historických detailů, v nových realizacích se většinou postupuje dle projektu statika. Projekt je zpracován na speciálním programu, který optimalizuje vstupní suroviny a prvky jsou pak přímo vyrobeny na speciálních dřevoobráběcích strojích. Na stavbě pak dojde pouze k jejich sesazení dle kladečského výkresu.

Na přesném zapasování jednotlivých prvků, či na použití spojovacích prvků v konkrétním spoji ihned rozeznáte práci profesionála a „odborníka“. Použití různých spojovacích prvků v jednom spoji je zcela nevhodné.

 

 

 

 

 

Sanace dřevěných konstrukcí

U rekonstrukcí, kde se vyskytují dřevěné prvky je dobré si zajisti mykologický průzkum od specialisty, který prověří míru poškození biotickými škůdci, tj. dřevokaznými houbami nebo hmyzem a navrhne způsob sanace.  Odbornou sanaci s poskytnutím záruky nemůže provádět běžná stavební firma, činnost patří mezi živnosti vázané s nutností odborné způsobilosti.

Předpokladem pro dlouhodobou účinnost je také okamžitá likvidace poškozených dřevěných prvků (nepoužívat na stavbě pro pomocné účely apod.). Dále vyloučení mokrých procesů na dřevěných konstrukcích a zajištění prostoru proti vlivu povětrnosti.