Na co si dát pozor při přípravě kolaudace ...

Na kolaudaci stavby by Vás měla připravit odborně způsobilá osoba, která prováděla na stavbě odborný technický dozor. V případě realizace stavby na klíč zástupce generálního dodavatele, příp. developera.

K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu je třeba doložit:
- skutečné provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti ověřené projektové dokumentaci.
- prohlášení dodavatele o použití ověřených výrobků, technologii a o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací
- doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti
- doklad o provedeném archeologickém průzkumu (pokud bylo uvedeno v SP, příp. stanoviscích DOSS)
- revize a zkoušky instalací(voda, kanalizace, plyn, elektro, ústřední topení, vzduchotechniky, komínů apod.) zpracované oprávněnou osobou
- protokoly z měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezibytových stavebních konstrukcí (stropy, stěny), kterým bude prokázáno splnění požadavků ČSN
- doklady o zaregulování VZT na projektované parametry
- protokoly o měření hluku ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru stavby (v případě technologických zařízení – vzduchotechnika, chlazení, výtah, provoz restaurace či music klubu), garantující nepřekročení přípustných limitů hluku z provozu, dle platného vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury.

Na místním šetření prověřuje zástupce stavebního úřadu zejména:
- pravomocné stavební povolení, ověřenou projektovou dokumentaci stavebním úřadem, existenci a zápisy ve stavebním deníku
- soulad stavby s ověřenou projektovou dokumentací
- předložené doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření (revize apod. viz výše)
- označení uzávěrů, technologických místností, únikových cest, signální označení hran prvního a posledního schodu na schodišťovém rameni veřejných prostor
- osazení zábradlí v normou předepsaných místech a jeho parametry dle ČSN
- osazení a revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních úzávěrů, náhradních zdrojů el. energie, příp. EPS- funkčnost VZT zařízení na hyg. zařízeních a v gastroprovozech