Na co si dát pozor při přípravě kolaudace ...

Na kolaudaci stavby by Vás měla připravit odborně způsobilá osoba, která prováděla na stavbě odborný technický dozor. V případě realizace stavby na klíč zástupce generálního dodavatele, příp. developera.

K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu je třeba připravit a doložit:
- skutečné provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti ověřené projektové dokumentaci.
- u novostaveb nebo přístaveb technická zpráva, příp. protokol o vytýčení stavby od geodeta (před zahájením stavby)
- prohlášení dodavatele o jakosti a kompletnosti díla, o shodě použitých výrobků a technologií, a o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací
- doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti
- doklad o provedeném archeologickém průzkumu (pokud bylo uvedeno v SP, příp. stanoviscích DOSS)
- protokol o měření objemové aktivity radonu v ovzduší (v interiéru)
- u větších staveb závěrečná kontrolní zpráva koordinátora BOZP
- revize a zkoušky instalací (voda, kanalizace, plyn, elektro, ústřední topení, vzduchotechnika, hromosvodu apod.) zpracované oprávněnou osobou
- protokoly z měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezibytových stavebních konstrukcí (stropy, stěny), kterým bude prokázáno splnění požadavků ČSN
- u provozů protokoly o měření intenzity umělého osvětlení
- ke komínům revize spalinové cesty a prohlášení o vlastnostech
- doklady o zaregulování VZT na projektované parametry
- protokoly o měření hluku ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru stavby (v případě technologických zařízení – vzduchotechnika, chlazení, výtah, provoz restaurace či music klubu), garantující nepřekročení přípustných limitů hluku z provozu, dle platného vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury

Specifickou část tvoří doklady pro kontrolu zástupcem HSZ, jako jsou doklady k hasicím přístrojům, hydrantům a ostatním požárně bezpečnostních zařízení. Zde totiž předávané protokoly musí většinou splňovat přísnější kritéria dle vyhlášky č.246/2001 Sb, zejména jde o "Doklady o montáži, funkční zkoušce a počáteční kontrole provozuschopnosti PBZ

Na místním šetření prověřuje zástupce stavebního úřadu zejména:
- pravomocné stavební povolení, originální ověřenou projektovou dokumentaci stavebním úřadem, existenci a zápisy ve stavebním deníku
- soulad stavby s ověřenou projektovou dokumentací
- předložené doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření (revize apod. viz výše)
- označení uzávěrů, technologických místností, únikových cest, signální označení hran prvního a posledního schodu na schodišťovém rameni veřejných prostor
- osazení zábradlí v normou předepsaných místech a jeho parametry dle ČSN
- osazení a revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních uzávěrů, náhradních zdrojů el. energie, příp. EPS- funkčnost VZT zařízení na hyg. zařízeních a v gastroprovozech