Důležité odkazy:

Stavební zákon
Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona , resp. zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění původní zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním  řádu (stavbní zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony. Jde o právní normu, která upřesnila a upravila většinu procesů územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Nové formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novele stavebního zákona včetně předepsaného obsahu projektové dokumentace upřesňuje vyhláška č.500/2006 Sb. v aktuálním znění pro územní plánování a novely    vyhlášky č.499/2006 Sb. v aktuálním znění  pro pro územní rozhodování a stavební řízení. Součástí změn je i novela zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.  
Důležitou součástí stavebního zákona je i novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
 
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník, který do oblasti stavebnictví zasáhl kromě úprav pojmů jako je stavba nebo podlahová plocha, do smluvních vztahů, ale i např. do povinnosti katastrálního úřadu o uvědomění vlastníka o probíhajících změnách na jeho LV.

Vyhlášky o technických požadavcích na stavby
V souvislosti s novelou stavebního zákona jsou postupně novelizovány i příslušné vyhlášky a související zákony jako vyhláška č.268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby a její nová změna z 02/2012 a vyhláška č.501/2006 Sb. ve znění novely 431/2012 o obecných požadavcích na využívání území. V Praze jsou od 1.8.2016 v platnosti nové Pražské stavební předpisy Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, které nahradily původní PSP a Vyhlášku č.26/1999 Sb.  Od listopadu 2009 je v platnosti doplňující vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Specifické technické podmínky požární ochrany stveb upřesňuje od 1. července 2008 nová vyhláška č.23/2008 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Další specifické podmínky pro návrh staveb upřesňuje nové nařízení č.217/2016 Sb., které upravuje původní nařízení č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi
Zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. byla na investory (stavebníky) přenesena od 1.1.2007 spoluodpovědnost za oblast dodržování bezpečnosti a chrany zdraví na staveništi. Jedná se především o zajištění koordinátora BOZP, vypracovat pro zařízení a provoz staveniště plán bezpečnosti a ochrany zdraví a ohlásit stavební práce oblastnímu inspektorátu práce.

Ceny
Stále aktualizované české stavební standardy, které stanovují metodiku výpočtu honoráře projektanta a cenové ukazatele stavebních objektů pro sestavení předběžné ceny stavby, která slouží nejen ke zvážení velikosti budoucí stavby, ale zejména pro sestavení cenové nabídky na projekční práce.

ČSN, TNI - technické normy a informace
Jednotlivé normy lze buď koupit v tištěné podobě nebo je lze po zaplacení registračního poplatku prohlížet, případně stahovat z oficiálních stránek Úřadu pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví.

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb
Od srpna 2016 se touto změnou mění požadavky původní normy. Hlavní změnou je úprava požadavků na zateplovací systémy u objektů o výšce nad 12,0m.

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

Od listopadu 2011, resp. května 2012 nabylo účinnosti nové znění normy, ve které se upravují požadavky na součinitel prostupu tepla a na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. Zejména jsou zde nově specifikovány požadavky na navrhování pasivních budov.  

ČSN 73 1901 – Navrhování střech
Od března 2011 je v platnosti aktualizovaná norma, ve které se mění označení pro podstřešní fólie – původně nazývané jako pojistné hydroizolační vrstvy na doplňkové hydroizolační(vodotěsnící) vrstvy. Na základě této normy se připravuje i aktualizace ČSN 73 0607 – Skládané vodotěsnící konstrukce a revize Pravidel pro navrhování a provádění střech. Důvodem těchto revizi je vytvoření nových pravidel pro navrhování střešního pláště nejen dle bezpečného sklonu a typu krytiny, ale zejména s přihlédnutím na zvýšené požadavky dané např. umístěním, velikostí a tvarem střechy.   

ČSN EN 15665 změna Z1 – Větrání budov
Od února 2011 je v platnosti aktualizovaná norma, která řeší zejména problém nových oken bez infiltrace a nuceného podtlakového větrání hygienických zázemí a kuchyní.  

ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
Od
1. května 2014 nahradila tato norma původní TNI z roku 2011. Od této doby by měl klient automaticky od dodavatele získat ke kvalitním oknům i odpovídající montáž, aniž by to musel nějak předem specifikovat.