Důležité odkazy:

Stavební zákon

Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona, resp. zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění původní zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony. Jde o právní normu, která upřesnila a upravila většinu procesů územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Nové formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novele stavebního zákona včetně předepsaného obsahu projektové dokumentace upřesňuje vyhláška č.500/2006 Sb. v aktuálním znění pro územní plánování a novely vyhlášky č.499/2006 Sb. v aktuálním znění pro pro územní rozhodování a stavební řízení. Součástí změn je i novela zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.  
Důležitou součástí stavebního zákona je i novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.  
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník, který do oblasti stavebnictví zasáhl kromě úprav pojmů jako je stavba nebo podlahová plocha, do smluvních vztahů, ale i např. do povinnosti katastrálního úřadu o uvědomění vlastníka o probíhajících změnách na jeho LV.

Vyhlášky o technických požadavcích na stavby

V souvislosti s novelou stavebního zákona jsou postupně novelizovány i příslušné vyhlášky a související zákony jako vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a její nová změna z 02/2012 a vyhláška č.501/2006 Sb. ve znění novely 431/2012 o obecných požadavcích na využívání území. V Praze jsou od 1.8.2016 v platnosti nové Pražské stavební předpisy Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, které nahradily původní PSP a Vyhlášku č.26/1999 Sb. Od listopadu 2009 je v platnosti doplňující vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Specifické technické podmínky požární ochrany staveb upřesňuje od 1. července 2008 nová vyhláška č.23/2008 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Další specifické podmínky pro návrh staveb upřesňuje nové nařízení č.217/2016 Sb., které upravuje původní nařízení č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V souvislosti s povinností navrhovaní budov ve standardu NZEB od 1.1.2020 došlo k novele vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Vyhláška klasifikuje budovy s ohledem na hospodaření s energiemi a upravuje faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Navrhovaná budova se posuzuje dle referenční budovy s tím, že požadavky na součinitele prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN 73 0540-2.

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi

Zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. byla na investory (stavebníky) přenesena od 1.1.2007 spoluodpovědnost za oblast dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Jedná se především o zajištění koordinátora BOZP, vypracovat pro zařízení a provoz staveniště plán bezpečnosti a ochrany zdraví a ohlásit stavební práce oblastnímu inspektorátu práce.

Katastrální a hlukové mapy

Katastrální mapy ČR v digitálním formátu DGN nebo DXF naleznete na stránkách  Českého úřadu zeměměřičské ho a katastrálního.  Mapy, včetně podrobností lze ve formátu .pdf získat i na Geoprohlížeči. Na Geoportálu MZČR jsou k dispozici hlukové mapy.

Ceny

Stále aktualizované české stavební standardy, které stanovují metodiku výpočtu honoráře projektanta a cenové ukazatele stavebních objektů pro sestavení předběžné ceny stavby, která slouží nejen ke zvážení velikosti budoucí stavby, ale zejména pro sestavení cenové nabídky na projekční práce.

ČSN, TNI - technické normy a informace

Jednotlivé normy lze buď koupit v tištěné podobě nebo je lze po zaplacení registračního poplatku prohlížet, případně stahovat z oficiálních stránek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Důležité aktualizace:

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov
Předpoklad v prosinci 2020 nabyde účinnosti nové znění normy, ve které se upravují požadavky na součinitele prostupu tepla. Zejména jsou zde nově specifikovány požadavky na navrhování budov NZEB.

ČSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží
Od 1.10.2019 se návrh vlastní hydroizolace a podkladních vrstev stavby posuzuje i z hlediska instalace podlahového topení. Standardem je realizace odvětraného podloží. Více na stránkách Radonový program ČR.

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb
Od srpna 2016 se touto změnou mění požadavky původní normy. Hlavní změnou je úprava požadavků na zateplovací systémy u objektů o výšce nad 12,0m.

ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
Od 1. května 2014 nahradila tato norma původní TNI z roku 2011. Od této doby by měl klient automaticky od dodavatele získat ke kvalitním oknům i odpovídající montáž, aniž by to musel nějak předem specifikovat.

ČSN 73 1901 – Navrhování střech

Od března 2011 je v platnosti aktualizovaná norma, ve které se mění označení pro podstřešní fólie – původně nazývané jako pojistné hydroizolační vrstvy na doplňkové hydroizolační(vodotěsnící) vrstvy. Na základě této normy se připravuje i aktualizace ČSN 73 0607 – Skládané vodotěsnící konstrukce a revize Pravidel pro navrhování a provádění střech. Důvodem těchto revizi je vytvoření nových pravidel pro navrhování střešního pláště nejen dle bezpečného sklonu a typu krytiny, ale zejména s přihlédnutím na zvýšené požadavky dané např. umístěním, velikostí a tvarem střechy.   

ČSN EN 15665 změna Z1 – Větrání budov
Od února 2011 je v platnosti aktualizovaná norma, která řeší zejména problém nových oken bez infiltrace a nuceného podtlakového větrání hygienických zázemí a kuchyní.  

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
Od února 2010 platná změna Z1. Mimo jiné řeší tato norma výpočet parkovacích míst v lokalitám mimo hl. m. Prahu. Dobrým pomocníkem zde může být i jednoduchá aplikace.