Na co si dát pozor při výběru dodavatele ...

Zde bychom mohli umístit např. soupis dodavatelů, kteří Vám ať záměrně či svou neodborností nebo nezkušeností způsobily nějaké škody. Zatím ale doufáme, že si trh s těmito neduhy poradí sám a když budete dbát výše uvedených rad, neměli byste služby těchto firem nikdy využít a tyto firmy postupně sami zaniknou.

Nicméně pár dobrých rad neuškodí:

Velikost dodavatele by měla být přímo úměrná velikosti zakázky. Velikost firmy naznačuje její právní forma, základní jmění, počet odpovědných osob, počet stálých zaměstnanců, příp. vlastní technologická či strojní zařízení. Pro jistotu si u vybraného dodavatele zkontrolujte i dobu existence a účel podnikání.

Zkušenost dodavatele ověříte z prezentovaných referencí, nejlépe z posledních staveb, které sami navštívíte a zjistíte si i názor investora nebo lépe osoby provádějící technický dozor. Často má velkou práci se stavební firmou právě technický dozor a investor pouze z povzdáli pozoruje, jak mu pěkně stavba roste. V případě, že si tuto firmu objednáte a myslíte si, že dozor zvládnete sami, můžete pak zažít těžké chvilky. Pozor na jednání "zkušených" dodavatelů, kteří už to dělají 30 let a umí vše, co zrovna po nich požadujete.

Smluvní vztah si nechte předem zkontrolovat vlastním právníkem, mohou se totiž objevit i úspěšní dodavatelé s velice dobře připravenou smlouvou, ve které jsou uvedeny takové sankce za nedodržení i drobné platby, že můžete velmi jednoduše i o Vaší stavbu dokonce přijít. Jako přílohu smlouvy žádejte potvrzení o výši a typu pojištění dodavatele i Vaší konkrétní stavby. Pozor také na pojištění (zejména proti odcizení) vlastních subdodávek např. zařizovacích předmětů, kotle, dveří apod.

Před podpisem smlouvy si nechte ještě zkontrolovat připravené dokumenty budoucím technickým dozorem viz. ekonomika stavby. V dobře připraveném  smluvním vztahu by neměla chybět věta ve smyslu „Dodavatel si podrobně prostudoval předmět díla a místo stavby, seznámil se s projektovou dokumentací, ve které neshledal žádné vady a prohlašuje, že je schopen dle předané dokumentace, platných technickým a právních předpisů, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu dílo zrealizovat a předat.“  případně „Dodavatel prohlašuje, že dokumentace je srozumitelná a dostatečná k realizaci předmětu díla“. K tomuto dále slouží protokol o přejímce projektové dokumentace, případně staveniště, kde po dobu 14dní může probíhat vytýkací řízení se závěrečným protokolem o odstranění vad.

Součástí nabídky od kvalitního dodavatele by totiž neměl být jen podrobně zpracovaný rozpočet vycházející z výkazu výměr a popisu standardů, ale i připomínky k nejasnosti nebo nepřesnosti projektu, které je nutné před podpisem smlouvy upřesnit. Při realizaci náročnějších detailů se doporučuje zpracovat Technický a zkušební plán, který popisuje provedení specifických detailů a jejich přejímku (osazení oken, detaily v zateplení apod.)