Na co si dát pozor při realizaci tepelné izolace ...

Tloušťka tepelné izolace závisí na druhu materiálu a na pozici izolace ve stavbě. Norma nově uvádí hodnoty požadované, doporučené a doporučené pro pasivní domy. Většina výrobců tyto hodnoty uvádí ke každému produktu ve svých technických listech a na štítku příslušného balení. Pro návrh se ale musí uvedené laboratorní hodnoty součinitele upravit dle ČSN. Kromě klasických pěnových polystyrénů, minerálních a skleněných vln dodávaných ve formě desek nebo rolí jsou na trhu i nové materiály využívající moderní technologie výroby s nižším součinitelem tepelné vodivosti. Při použití těchto materiálů se dosáhne normou doporučených hodnot prostupu tepla většinou i při zachování standardních tlouštěk tepelné izolace ve skladbách. Přesné požadavky na konkrétní skladby a nově na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla jsou vždy uvedeny v aktuální ČSN 73 0540-2.

Při návrhu izolace se kromě tepelně technických vlastností musí prověřit požadavek na požární bezpečnost staveb, zejména ve skladbách tvořící obálku budovy a hranice požárních úseků (střechy, zateplení fasády, mezibytové stěny, instalační šachty apod.). Např. ve skladbách plochých střech se s výhodou navrhuje kombinace materiálů, využívá se tak lepších tepelně technických vlastností, menší hmotnosti a nižší ceny polystyrénu, kterou vložená minerální vlna doplní o požadovanou požární odolnost.    

Kundefinedlasické expandované polystyrény (EPS) mají hodnoty součinitele tepelné vodivosti 0,035-0,040, extrudované polystyrény (XPS) 0,033-0,040, pěnové polyuretany (PUR) a polyisokyanuráty (PIR) 0,022-0,30 a minerální izolace 0,035-0,039 W/(m.K). Materiály na bázi PIR jsou nástupci původních PUR. Jde o to, že PIR už neobsahují freon, nešíří požár, jsou bez deformace, zachovávají si hodnotu součinitele v čase a pro výpočet vzduchové mezery (netěsnosti) se uvažuje 0. Zejména se využívají pro samostatné nadkrokevní izolace, případně pro kombinované skladby s minerálními deskami. Výhodou desek EPS je možnost jejich výroby v libovolných tloušťkách (spádech), tepelně technické vlastnosti se zlepšují s vyšší objemovou hmotností. Výhodou extrudovaných materiálů je malá nasákavost, nevýhodou nehomogennost, která má se vyznačuje nejlepšími vlastnostmi v malých tloušťkách (do 60mm). Mezistupněm jsou desky Perimetrické, které se řadí mezi EPS, ale mají sníženou nasákavost na 1,5%. Při požadavku na větší tloušťku mají tyto desky lepší vlastnosti než XPS. Minerální čedičové izolace mají lepší mechanické a protipožární vlastnosti, proto se nejvíce využívají na fasády (nejlepších vlastností dosahují v objemových hmotnostech mezi 60-80kg). Skleněné izolace zase vynikají lepšími tepelně technickými vlastnostmi, jsou lehčí a dobře stlačitelné (nejlepších vlastností dosahují v objemových hmotnostech mezi 40-60kg). V vyššími požadavky se na trh postupně dostávají i nové materiály. Novinkou jsou grafitové úpravy EPS (šedá barva). Takto upravené desky dosahují hodnoty součinitele 0,032. Tmavý povrch je ovšem při montáži velmi citlivý na přehřívání na slunci. Další novinkou jsou vakuované desky, u kterých výrobce uvádí hodnotu součinitele 0,007. Nevýhodou těchto desek je omezená možnost kotvení, pouze v předepsaných místech. Pro konkrétní plochy proto musí být desky vyrobeny na míru dle zakresleného spárořezu. Výhodné využití menších tlouštěk je zejména v skladbách teras, ale i například při zateplování lodžií, kde dochází k velké úspoře užitné plochy po zateplení stěn. Novinkou, zejména v moderních dřevostavbách a pasivních domech jsou izolace z konopí se součinitelem tepelné vodivosti 0,04-0,042 W/(m.K), ale s výbornou dvojnásobnou měrnou tepelnou kapacitou c=1600 J/(K.kg), která udává kolik tepla je nutné dodat jednomu kg hmoty, aby se jeho teplota zvýšila o 1stupeň C. Materiál je schopen přijímat a následně uvolňovat vzdušnou vlhkost, je zdravotně nezávadný a zejména vhodný pro difúzně otevřené skladby.

Skladba konstrukcí musí odpovídat projektu nebo doporučení výrobce, tzn. včetně všech vrstev zejména parotěsné a hydroizolační fólie. Některé skladby jsou navrženy jako difúzně otevřené, tzn. bez klasické parotěsné zábrany. V tomto případě je nutno dodržet navržené materiálové složení skladby, kdy vrstvy musí být skládány směrem k exteriéru od nejméně k nejvíce difúzně otevřeným. V těchto skladbách je nevhodné použití tepelné izolace na bázi polystyrénu. 

Pozor na detaily a nosné konstrukční prvky, které mohou výrazně ovlivnit výslednou hodnotu tepelného odporu celé skladby. Nepodceňujte ani tepelné izolace podlah nad terénem nebo nad nevytápěnými prostory, včetně detailů např. v místech vyrovnávacích stupňů nebo schodišť. 

Navržené skladby se vzduchovou mezerou provádějte dle technických listů výrobce. Minimální tloušťka vzduchové mezery je závislá na sklonu, velikostech a vzdálenostech provětrávacích otvorů, např. pro šikmé střechy je to 40mm, pro ploché střechy se uvádí tloušťka min. 100mm. U provětrávaných mezer, zejména fasád by měla být vložená tepelná izolace navíc ochráněna protiprachovou fólií. Velikost a počet přiváděcích a odváděcích otvorů je pak závislý na tvaru a ploše střechy příp. fasády.

Nejčastěji realizované zateplení fasád je přímé lepení izolantu na nosnou konstrukci stavby. Toto kontaktní zateplení (ETICS) vypadá sice jednoduše, ale při jeho provádění je nutno se řídit zákonnými předpisy. V opačném případě se minimálně dodavatel vystavuje možnosti nezaplacení práce a investor možnosti nezískání, případně odebrání získané dotace od státu. Tyto předpisy obsahují přesný technologický postup pro realizaci kompletního systému včetně použití příslušných systémových prvků určených pro realizaci konkrétních detailů. Jelikož přibývá závažných poruch projevujících se po realizaci zateplovacího systému, věnovali jsme tomuto tématu samostatný článek s názvem Zateplovací systémy >>>

Při realizaci hrubé stavby pomocí systémů ztraceného bednění s integrovanou tepelnou izolací je nutné zabezpečit těsnost jednotlivých spojů. V opačném bude realizována monolitická nosná konstrukce, ale s přerušovanou vrstvou tepelné izolace. O přesném provedení se můžete snadno přesvědčit na snímcích z termovizní kamery v zimním období.   

Související články:
- zateplovací systémy >>>
- výkopy a základy >>>
- stropní konstrukce >>>
- překlady >>>