Na co si dát pozor při realizaci vzduchotechniky a klimatizace ...

Rozvody a zařízení větrání jsou většinou dobře popsány v projektu, jelikož většina projektantů vzduchotechniky velmi úzce spolupracuje s výrobci.

U jednoduchých staveb však návrhy např. odvětrání koupelen nebo kuchyní většinou chybí. Při realizaci se pak nesmí zapomínat na dokonalé zaizolování potrubí při průchodu nevytápěnými prostory i nad střechou. Nad střechou se většinou doporučuje zaizolování minerální vatou s oplechováním v materiálu dle střešní krytiny. Vždy se doporučuje zajistit odvodnění kondenzátu, který může vzniknout zejména v zimním období při ochlazení odváděného teplého vnitřního vzduchu. Ve svislých rozvodech se tak osazují prvky pro odvodnění potrubí - „kapák“, který je připojen na kanalizaci. Potrubí se sesazuje ve směru vody a připojovací potrubí ve sklonu ke svislému vedení. Přímé horizontálním vývody na fasádu se provádějí ve sklonu od ventilátoru ven. Na jednotlivých ventilátorech nebo i v potrubí se pak osazují klapky, které při vypnutí ventilátoru potrubí uzavřou. Od nahrazování ventilátorů bezmotorovými ventilačními turbínami u bytových domů se z důvodů špatné funkčnosti upouští.

V současnosti je většina novostaveb navrhována jako nízkoenergetické nebo dokonce jako pasivní stavby, které nedílnou součástí jsou systémy řízeného větrání, většinou i včetně rekuperačního zařízení.

U rekonstrukcí činžovních domů bývají pro odvětrání využívány původní komínové průduchy. Ty by měly být odborně vyčištěny nebo vyvložkovány. Velikost průduchu by měla vždy odpovídat počtu a výkonu napojených spotřebičů. Aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění musí být v připojovacím potrubí instalovány klapky. Při realizaci následných konstrukcí, případně prací dalších profesí nesmí být vzduchotechnické potrubí porušeno, jinak bude omezena jeho funkce. 

Do náročných provozů nebo komfortnějších interiérů se navrhuje a ihned při stavbě montuje klimatizace. Při zvažování volby, zda bude či nebude potřeba klimatizace se doporučuje při stavbě realizovat pouze přípravu pro klimatizaci a tu instalovat dodatečně. Při výběru je dobré zvážit energetickou náročnost zařízení a v blízkosti obytných místností i poměrně vysokou hlučnost cenově výhodnějších zařízení.

V suterénních nebytových prostorech se navrhují trasy vzduchotechniky pod úrovní podlahy. Provedení může být z klasického pozinkovaného plechu, které je ovšem podmíněno vytvořením izolovaných kanálů. Výhodnějším řešením je provedení z plastového potrubí. Samotné potrubí je dobré z důvodů telených ztrát ještě opatřit tepelnou izolací. Pokusy o přímé izolování pozinkovaného plechu proti zemní vlhkosti nebo tvrzení, že izolace v těchto případech nejsou nutné, jsou milné. 

Při realizaci vzduchotechnických rozvodů je nutné respektovat i navržené požární úseky. Na rozhraní požárních úseků je nutné potrubí opatřit požární klapkou nebo celou trasu v jiném požárním úseku opatřit protipožární izolací nebo požárním podhledem. Detail prostupu potrubí stěnou utěsnit speciálními prostředky, které mohou aplikovat pouze odborně způsobilé osoby.

Poloha větších nasávacích otvorů pro VZT na fasádách se řídí také požárními požadavky. Odvodní potrubí by mělo být vyvedeno do nejvyššího místa v objektu a musí být ochráněno proti kondenzaci viz. výše