Inženýrské sítě

Elektro – napojení pozemku na distribuční sít je většinou základní. V případě neexistence připojení je nutné prověřit situaci v okolí, zda kapacitně stávající síť dostačuje a zda při dalším navýšení příkonu nebude požadováno vybudování nové trafostanice. Od správce získáte informace o nejbližším připojovacím bodě a podmínky připojení. Alternativní zdroje získání el. energie (např. solární energie) jsou finančně náročné a jsou většinou využívány jako doplňující. Pro zajištění dostatku energie v čase, kdy slunce nesvítí je možné využit systémy s baterií, ale ty jsou zatím cenově velmi náročné.

Vodovod – kvalitním alternativním zdrojem pitné vody může být studna. O vydatnosti, kvalitě a typu studny rozhodne hydrogeologický průzkum nebo lépe průzkumný vrt. Nepodceňujte práci proutkaře, protože i některé akreditované společnosti před vrtáním tyto služby hojně využívají.

Kanalizace splašková – v případě chybějící kanalizace lze většinou likvidaci splaškových i dešťových vod úspěšně řešit.  Klasický řešením je vybudování bezodtoké jímky-župy. V současné době nabízejí výrobci různá velikostní a materiálová provedení. Velikost jímky vychází z množství odpadních vod (počtu osob) a četnosti vyvážení. Výběr materiálu (plast, beton apod.) je závislý na stavební připravenosti, podzemní vodě a možnostech dopravy. Při výběru žumpy nejprve prověřte místní možnosti a ceny vývozu (odborné likvidace).

Řešení likvidace pomocí septiků či biologických čistíren je nutné předem konzultovat na příslušeném referátu životního prostředí a dále s odborníky prověřit vhodnost podloží pro vsakování, případně posoudit možnost vypouštění do nějaké blízké vodoteče.

Kanalizace dešťová - likvidaci dešťových vod není dobré podceňovat i v případě kanalizační přípojky. Dnes je již standardem, že v hustě osídlených lokalitách není přípustná přímá likvidace vsakem ani není přípustné napojení na kanalizační řad. Pro vsak se proto navrhují vsakovací jámy s předřazenou akumulační jímkou pro další využití vody v domě nebo na zahradě. Přímé vsakování je vhodné u větších zatravněných pozemků nebo u pozemků v blízkosti vodotečí. V těchto případech nepodceňujte návrh výšky a skladby soklu případně suterénů stavby.

Plyn – v případě nedostupnosti plynu, lze toto médium vhodné zejména pro vytápění bez větších problémů nahradit alternativním zdroji jako jsou tepelná čerpadla, elektrokotle, peletky, solární panely apod. V poslední řadě lze využít klasická tuhá paliva nebo oleje, zde je dobré zvolit kvalitní zařízení, které je navrženo nejen na ekonomiku, ale i trochu na ekologii.  

Veřejné osvětlení – výhodu instalovaného veřejného osvětlení oceníte zejména v zimních měsících. O možnostech případného doplnění nebo rozšíření se informujte u příslušného správce sjednaného obcí.

Konektivita – jedná se o možnost napojení na hlasové a datové služby. Nejspolehlivější bývá kabelová, resp. optická síť. V případě absence lze dobře nahradit satelitní nebo mobilní sítí.

Ochranná pásma – v případě, že se v blízkosti pozemku nachází nějaké tranzitní vedení – VN, plynovod, horkovodní nebo vodovodní přivaděč apod. je nutné si u příslušného správce zjistit ochranná pásma pro výstavbu. U větších dimenzí bývá zákaz nebo omezení stavby ve vzdálenostech i několik stovek metrů od vedení. Na tuto vzdálenost nemusí být vedení při prohlídce místa ani viditelné, může být zakryto terénním valem nebo může být např. až za lesem.

V případě, že nebudou dodrženy podmínky pro výstavbu v ochranném pásmu, nemusí se podařit stavbu zkolaudovat.

 <<<