Ochrana stavby proti radonu a nové poznatky ohledně vlivu podlahového topení

22.11.2020 22:11

Dle nové ČSN 73 06 01 o Ochraně staveb proti radonu z podloží, platné od 1.10.2019 se nyní návrh vlastní hydroizolace a podkladních vrstev stavby posuzuje nejen z hlediska zjištěného stupně radonového indexu, ale i dle informace, zda bude nebo nebude instalováno podlahové topení. V podlaze s podlahovým topením se totiž vytváří díky zvýšenému rozdílu teplot mezi podkladem a podlahou komínový efekt, kdy se radon z podloží snaží do místnosti vniknout podtlakem. Požadavky na souvislost a celistvost hydroizolací nad terénem tak získaly další rozměr, resp. požadavek na dokonalou plynotěsnost. U skladby s podlahovým topením je nyní tedy ještě nutné, kromě správně navržené protiradonové izolace, provést sekundární opatření snižující tlak v podloží, formou odvětrávacího systému podloží. Standardně navrhované propustné (štěrkové) vrstvy pod domem, ve kterých se akumuluje radon, je pak tedy nutné ještě doplnit o větrací systém, a to i v případě, že v domě máte instalované nucené větrání. Vytvoření průduchů do soklů se nedoporučuje, neboť by to přispělo k výraznému ochlazování a bylo by tak v rozporu s návrhem/požadavky na zateplení obálky budovy. Naopak se doporučuje ještě mezi štěrkovou vrstvou a betonem vložit separační geotextílii. Standardně se tedy jedná o rozvod perforovaného potrubí, které je pomocí plynotěsného svislého potrubí odvětráno nad střechu objektu. Většinou postačí komínový efekt, který v případě nedostatečné funkce může být následně doplněn větrnou turbínu nebo ventilátor.

Alternativou může být ventilační vrstva vytvořená z nopové fólie položené nad protiradonovou izolací. Taková to vzduchová mezera funguje pouze jako pojistka pro odvod radonu, který prošel netěsnostmi v protiradonové izolaci. Toto řešení má však více realizačních úskalí než odvětrání podloží. Zejména se jedná o detaily spojů nopové fólie, napojení nopové folie na stěny, počty a napojení odvětrávacích potrubí apod. Dalším problém by mohla být srážková voda, která se během stavby dostane do prostoru mezi nopovou fólii a hydroizolaci.  

Ještě v nedávné historii nejčastěji používané asfaltové pásy s kovovou vložkou nebo nopové folie jsou tak dle nové ČSN zakázány. Nově se nyní v návrzích setkáme s variantami řešení odvětrávacích potrubí s ohledem na tvar základů a s detaily správného řešení plynotěsných prostupů a tzv. radonových mostů u soklů. Plynotěsný musí být například i přívod spalovacího vzduchu ke krbu, anebo veškeré poklopy šachet, případně studní, které se nacházejí uvnitř domu.

Všechny důležité informace a nejnovější poznatky naleznete v přehledné příručce Opatření proti radonu pro novostavby.

Předběžnou informaci o radonovém riziku můžete také získat z mapy na portálu České geologické služby

Zpět