Jak je to se stavebním povolením na vybudování koupacího jezírka ...

01.02.2021 12:21

Častým problémem našich úřadů je nejednotnost názorů, které je v tomto případě podpořena i legislativou, jelikož pojem jezírko stavební zákon nezná. Můžete se tedy setkat s odkazem na legislativu spojenou s bazénem, terénními úpravami nebo vodním dílem. Speciální případy tvoří povolení v oblastech chráněných krajinných oblastí, případně v místech mimo zastavěná území. Proto doporučujeme před zahájením stavby konzultaci na příslušném stavebním úřadě. Stavební úřad záměr posoudí a dle rozsahu po Vás nebude požadovat buď nic, nebo povolení na umístění (územní souhlas, územní rozhodnutí), případně povolení na stavbu (ohlášení, stavební povolení).

D le  Stavebního zákona se ani územní souhlas, ani ohlášení nevyžaduje na provedení:
- terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím
- nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla
- úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není v rozporu s územně plánovací dokumentací, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
- bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení

Povolení umístění - územní souhlas je zapotřebí pro:
- terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady

Povolení umístění i stavby  - územní souhlas/ územní rozhodnutí + ohlášení/stavební povolení budou zapotřebí pro:
- pro stavby nesplňující výše uvedené podmínky
- pro podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d)

Malá koupací jezírka se tedy většinou nijak nepovolují, tak jako klasické bazény do 40 m2. Při větším rozsahu je pak nutné získat příslušná povolení Stavebního úřadu. Stavební úřad při stavebním řízení řeší zejména vazby na okolí a souhlasy sousedů, způsob využití sejmuté ornice, způsob zásobování vodou, odtokové poměry v území, resp. likvidaci dešťových vod, požadavky na archeologický průzkum v dané oblasti a možné kolize s inženýrskými sítěmi.

Za vodní dílo by jezírko mohlo být považováno v případě, že má nějaký přítok a odtok, nebo že jeho velikost přesahuje 300 m2. V tomto případě podléhá stavba speciálnímu „vodoprávnímu“ stavební úřadu, který k povolení stavby většinou požaduje projekt zpracovaný specialistou a jako přílohy se musí doložit i příslušná povolení správců toků, případě příslušných vodohospodářských společností.

Současně s povolením, nebo i bez něj, je ale dobré si ve vlastním zájmu zajistit hydrogeologický průzkum, prověřit existenci inženýrských sítí a případně prověřit, zda se nejedná o lokalitu s předpokládanými archeologickými nálezy. Při výkopech pak nečekaně zastižená podzemní voda, funkční kabel, nebo archeologický nález, může plánovanou stavbu velmi zkomplikovat, a tedy i prodražit.    


 

Zpět