ELEKTROMOBILITA a návrhy staveb od 11/2021

11.11.2021 11:11

Dne 12. listopadu 2021 vstoupí v účinnost vyhláška č.266/2021 Sb, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. K normě vyšla i příslušná metodická pomůcka od MMR. Obsahově se zejména jedná o úpravu týkající se dobíjení elektrických vozidel, motorek a lodí nebo plnění vozidel, která spalují vodík, CNG nebo LNG.

Zásadní je tedy změna ve vybavení staveb dobíjecími stanicemi. U nových staveb, nebo změn dokončených staveb, které mají více než 10 parkovacích stání, vyjma staveb pro bydlení, musí být nově vybaveny alespoň jednou dobíjecí stanicí pro elektromobil a provedena kabelová příprava pro dobíjecí stanici na každé páté parkovací stání. Pokud se jedná o změnu stavby nebo zcela novou stavbu bytového domu s více než 10 parkovacími stáními, musí být nově provedena kabelová příprava pro pozdější montáž dobíjecí stanice pro každé parkovací místo. Tato povinnost platí pro podzemní i nadzemní hromadné garáže v budově, stejně jako pro parkovací místa fyzicky sousedící s budovou. Jediná výjimka platí pro stavby, nebo změny staveb, u níž náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7% celkových nákladů.

Výrobci elektromobilů si bohužel neuvědomili, že v současné době předběhli příslušnou legislativu, zkušenosti v oboru požárně bezpečnostního řešení a zejména řešení při požárech těchto zařízení. Zásadní problém je v tom, že instalované baterie hoří bez přístupu kyslíku a jsou schopny zahořet znovu i po třech dnech. Při hašení elektromobilu je pak nutno ponořit celé auto do kontejneru s vodou na min.3dny.  Při nehodách je tak 6x pravděpodobnější, že při nehodě bude elektromobil hořet. Samozřejmě zde hrozí i riziko úrazu elektrickým proudem. Pak zde máme i ekologické hledisko, které souvisí s nutností zajištění ekologické likvidace vody, která byla použita při požárním zásahu.

Obdobný problém je spojen s rozvojem fotovoltaiky, která se nyní často vybavuje potřebnými bateriemi. Ze stavebního hlediska je tedy nutné, dle velikosti zařízení, objekt, na který se FVE instaluje, odborně posoudit z hlediska požární odolnosti konstrukcí, případně nutnosti oddělení požárních úseků, zejména pro technologie FVE. Nesmí se také zapomenout na viditelné místo umístit příslušné označení objektu. Jde o to, že instalovaná fotovoltaika, nemusí být pro hasiče v noci vidět. Existují i skryté instalace na fasádách, které na první pohled nevypadají jako FV panely apod. S ohledem na okolí je zde ještě nutné posouzení ochranného pásma a požárně nebezpečného prostoru od FVE a při zásahu na okolní pozemky, toto řešit s majiteli těchto pozemků.

Zpět