Akustika, aneb problémy s hlukem

08.11.2016 08:11

Dne 15.6.2016 vešlo v platnost nové Nařízení vlády č. 217, kterým se upravuje Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení definuje a zpřísňuje limity pro chráněný venkovní a vnitřní prostory.
Hluk je nežádoucí zvuk, který člověka ruší nebo obtěžuje. Jelikož zvuk vnímáme sluchem a ucho neumí měřit hluk, u každého jednice proto existuje různý stupeň citlivosti. U nových konstrukcí s vysokou těsností a útlumem venkovního zvuku dojde naopak k vyšší citlivosti uživatelů uvnitř budov na zvuky uvnitř budovy např. rekuperační vzduchotechniku.
Problémy z hlukem se dají rozdělit, na obtěžování hlukem z venkovních nebo vnitřních stacionárních zdrojů, dopravy a neadekvátního využití sousedního bytu nebo prostoru. Za chráněný venkovní prostor se považují pozemky pro rekreaci, sport nebo léčení a za chráněný venkovní prostor staveb, prostor do vzdálenosti 2metry. V důsledku to např. znamená, že už nelze např. povolit výstavbu bytů v blízkosti rušných ulic, resp. pouze za podmínek instalace řízeného větrání pomocí vzduchotechniky.  

Častěji se tak budou objevovat i oprávněné stížnosti na hluk z tepelných čerpadel, klimatizačních a VZT jednotek. Když se bude u nových budov nebo rekonstrukcí při návrhu konstrukcí a detailů od počátku počítat s vypočteným nebo naměřeným zatížením, je možné vytvořit uspokojivé vnitřní prostředí. Dodatečné úpravy, jako například zateplení, špatně navržené vícevrstvé kce (může vzniknout rezonanční kmitočet), tvrdé „plovoucí“ podlahy nebo dlažby mohou pak následně toto vnitřní prostředí poškodit. 

Kročejový hluk v panelových je často způsoben nedostatečnou původní kročejovou izolaci, kterou tvoří pouze měkká nášlapná vrstva PVC, která buď po letech dožila, případně byla obyvateli bytu nahrazena dřevěnou nebo keramickou podlahou. U novostaveb pak např. zateplení schodišťové betonové zdi tl. 200mm může při tl. 40mm snížit neprůzvučnost až od 2dB. U lehkých SDK příček musí být dodržen technologický postup, musí být vzduchotěsné a nesmí se dotýkat podhledů, nesmí být realizovány až po podlaze apod., jinak opět hrozí problémy s nedodržením požadované neprůzvučnosti. U plovoucích podlah je kladen důraz na materiál izolační podložky a na důslednou dilataci od stěn a i u prahů vstupních dveří tak, aby nedocházelo k přenosu kročejového zvuku z veřejné chodby.

Co se týče technologie, musí se dbát na pružné uložení zdroje, případně realizovat dilatace celých konstrukcí na kterých jsou technologie uloženy. V bytových domech se také setkáváme s hlukem z odpadního potrubí, tento hluk lze eliminovat kvalitním materiálem kanalizačního potrubí, včetně příslušných tvarovek a kotvení.

Chcete vědět více …

Zpět